Mokestis už mokslą ir instrumentų nuomą

MOKSLEIVIŲ MOKĖJIMO UŽ MOKSLĄ RIETAVO MYKOLO KLEOPO OGINSKIO MENO MOKYKLOJE TVARKA

  1. Mokestis už mokslą Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykloje nustatomas, remiantis LR įstatymais, bei Rietavo savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 18 d. Nr. T1-95 sprendimu.
  2. Mokestis už vaiko papildomą ugdymą (įskaitant ir kandidatus) Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykloje  – 20,00 Eur už kiekvieną mokslo metų mėnesį.
  3. Mokestis lankantiems meno mokyklą dviem vaikams iš šeimos už papildomą vaiko ugdymą mažinamas 25 % kiekvienam vaikui.
  4. Mokestis lankantiems meno mokyklą trims ir daugiau vaikų iš daugiavaikių šeimų už vaiko papildomą ugdymą mažinamas 50 % kiekvienam vaikui.
  5. Tėvai mokestį perveda internetu arba banko skyriuose  į Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą iki einamojo mėnesio 20 dienos. Mokestis gali būti mokamas iš karto už kelis mėnesius arba už visus mokslo metus.
  6. Užmokestis gali būti mažinamas, gavus tėvų (globėjų) prašymą raštu,  pateikus reikalingus dokumentus apie šeimos sudėtį ir pajamas bei  apsvarsčius ir patvirtinus mokyklos taryboje.

        7. Užmokestis gali būti mažinamas:

  • 7.1. iki 50 %, kai tėvų (globėjų, rūpintojų) pajamos vienam šeimos nariui tenka mažiau nei 1,5 Vyriausybės nustatytų valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį;
  • 7. 2. iki 100 %, kai vienam šeimos nariui tenka mažiau nei 1,0 Vyriausybės nustatytų valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį;
  • 7 .3. Mokyklos tarybai pritarus, užmokestis gali būti sumažintas iki 50 %. labai gerai besimokantiems našlaičiams ir itin gabiems vaikams arba respublikinių ir tarptautinių konkursų laimėtojams, prizininkams, diplomantams, laureatams. Šių moksleivių skaičius negali būti daugiau kaip 10 % bendro moksleivių skaičiaus.

           8. Iki 60 % surinktų lėšų naudoti mokymo priemonėms įsigyti ir kitoms ugdymo reikmėms tenkinti, likusią dalį lėšų (40 %) – kitoms išlaidoms padengti.

Mokestis už mokslą mokamas į AB banko  „Swedbank“ (banko kodas 73000)  Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos (įstaigos kodas 291816990) atsiskaitomąją sąskaitą LT577300010002563225.

INSTRUMENTŲ NUOMA

Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos instrumentų nuomos mokesčio dydis nustatytas Rietavo savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T1-95

Vieno instrumento nuoma meno mokyklos mokiniams - 10,00 Eur per mėnesį. Mokestis mokamas į AB banko „Swedbank“ (banko kodas 73000) Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos (įstaigos kodas 291816990) atsiskaitomąją sąskaitą LT577300010002563225.